GALLERY KITAI 北井画廊

exhibitions

倉庫展 WAREHOUSE EXHIBITION

倉庫展DM倉庫展 WAREHOUSE EXHIBITION

2014年10月22日 – 12月27日

22 Oct. – 27 Dec. 2014展示作家  Artists

出口道吉  Michiyoshi DEGUCHI

遠藤泉女  Sennyo ENDO

國定三無  Sanmu KUNISADA

小山みづほ Mizuho KOYAMA

長岡美和子 Miwako NAGAOKA

大塩桃丘  Tokyu OSHIO

ウロ四宮  Uro SHINOMIYA

綱島礼子  Reiko TSUNASHIMA

More>>