KITAI KIKAKU 北井企画

news

Drawing Room Store

drawing Room logo


Drawing Room Store 2020

25 Nov. – 31 Dec. 2020 

Gallery KITAI

Artist
Reiko Tsunashima,  Mizuho Koyama,  Sanmu Kunisada,  Michiyoshi Deguchi
Shiho Seki,  Chiko Takei,  Sayumi Kudo,  Hiroko Ikegami, Kanoko Egusa